KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Yurt içi ve yurt dışı turlar, otel konaklama, Kıbrıs otelleri, cruise, uçak bileti, transfer gibi hizmetleri satın alabilmeniz verezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Talep ettiğiniz hizmet gereği işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz farklılık gösterebilmektedir.


Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi (‘’Gezinomi’’ / ‘’Şirket’’) olarak hizmetlerimizin kalitesine gösterdiğimiz özeni kişisel verilerinizin korunmasına da göstermekteyiz.Gezinomi Veri Sorumlusu olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (‘’KVKK’’/ ‘’Kanun’’) belirtilen temel ilkeler başta olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları veilgili yasal mevzuatta aranan yükümlüklere uygun hareket etmektedir.


İşbu Aydınlatma Metni Gezinomi tarafından, Veri Sorumlusu olarak Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin siz müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizisatın aldığınız hizmetlerin ifası gereği işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, işlemekte, kanunlarda öngörülen sürelerce muhafaza etmekte,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşmakta ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarmaktayız.


1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 •   • Kimlik: Ad Soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruk, medeni hali
 •   • İletişim: Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 •   • Pasaport Bilgileri: Pasaport numarası, pasaport tipi, pasaport bitiş tarihi, pasaportun alındığı ülke
 •   • Vize İşlemleri İçin Gerekli Bilgiler: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu, banka hesap dökümü, işe giriş bildirgesi, çalışma yazısı, izin belgesi, vize başvuru dilekçesi
 •   • Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, rezervasyon numarası
 •   • Finans: Banka hesap bilgileri
 •   • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kayıtları
 •   • Pazarlama: Rezervasyonlarınıza dair tercih ve alışkanlıklarınız
 •   • Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık Bilgileri: Gerekmesi durumunda sağlık durumunuza ilişkin bilgiler
 •   • Talep ve Şikâyetlerinize İlişkin Bilgiler

Önemle belirtmek isteriz ki; rezervasyon esnasında vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz SSL ( Secured Sockets Layer) teknolojisi ile şifrelenmekte ve güvence altına alınmaktadır. SSL teknolojisi sayesinde kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek ilgili bankalara iletilir ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde hiç kimse tarafından erişilemez.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz Gezinomi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda paket tur, otel konaklama, uçak bileti satışı, transfer işlemleri,rezervasyon işlemleri, talep edilmesi durumunda vize işlemleri, müşteri kaydı oluşturulması, talep ve şikâyetlerin takibi, muhasebe işlemleri ile devlete beyan yükümlülüklerinin yerine getirilmesibaşta olmak üzere aşağıda sıralan amaçlar dâhilinde işlenebilmektedir;

 •   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 •   • Fatura işlemlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 •   • Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve rezervasyonların oluşturulması
 •   • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 •   • Hizmet satış sonrası destek işlerinin yürütülmesi
 •   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması
 •   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 •   • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 •   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 •   • Talep ve şikâyetlerin takibi, sorunların çözülmesi
 •   • Daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak
 •   • TÜRSAB zorunlu seyahat sigortası işlemlerinin yürütülmesi
 •   • İsteğe bağlı seyahat sağlık sigortası işlemlerinin yürütülmesi
 •   • Verilerin şirket sistemine kaydedilmesi
 •   • Paket turlar için gerekli rehberlik hizmetinin temin edilmesi
 •   • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Ticari Elektronik İleti Gönderimi;

Açık rıza vermeniz durumunda kimlik, iletişim ve pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışkanlıkları ve tercihleri analiz edilerek müşterilere kişiselleştirilmiş tekliflerde bulunulması, ürün ve hizmetlerine ilişkin reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İleti İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti (SMS, e-posta, telefon vb. diğer kanallar aracılığıyla) gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak

 •   • Yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,
 •   • Gerekli rezervasyonların yapılması, muhasebe, sigorta, transfer ve bilet işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dâhil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel Verileriniz Şirketimiz tarafınızdan; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziksel olarak, ofislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecraları ve benzeri diğer vasıtalarla şubelerimiz ve satış acentelerimiz aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, Gezinomi ofis ve şubelerini fiziken ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya Şirketimizin düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz, şubelerimiz, çağrı merkezimiz ve web sitemiz tarafından toplanan, Gezinomi sisteminde muhafaza edilen ve kanunen izin verilen her şekilde işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak Gezinomi ’ye aittir. Satış acentelerimiz vasıtası ile Gezinomi ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız halinde ise elde edilen kişisel verilerinizin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin sorumluluk bu kişilere aittir.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kanun’un 5. Maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan kanuni şartların en az birine dayanarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir:

 •   • 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 •   • 5/2 (c):Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 •   • 5/2 (ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 •   • 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 •   • 5/2 (f):İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Ancak, Gezinomi ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin ticari ileti gönderimi amacıyla kişisel verileriniz açık rıza vermeniz şartıyla işlenebilecektir.

Seyahatiniz veya rezervasyonunuz sırasında sağlık durumunuza ilişkin bilgilerinizin gerekmesi durumunda özel nitelikli kişisel veri olan sağlık bilgileriniz açık rızanız ile işlenebilecektir.


5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ


Kişisel verileriniz, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili diğer yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, ticari ileti onay kayıtları onayın geçerliliğini sona erdiği tarihten, iletilere ilişkin kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren 3 yıl süre ile saklanmaktadır.


6. KANUN’UN 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 •   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •   • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 •   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi,https://www.gezinomi.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak,

  Islak imzalı bir nüshasını Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B/2 Muratpaşa/ ANTALYA adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle gezinomi@hs04.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@gezinomi.com adresimize göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye https://www.gezinomi.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz. Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  

Kişisel Verilerin İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni’ ni okudum, anladım.

İnternet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezler kullanılmaktadır. Reklam/pazarlama, performans/analitik çerezleri ise üçüncü taraf çerezler olup ancak açık rıza vermeniz halinde kullanılabilecektir. Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye "Çerez Aydınlatma Metni"nden ulaşabilirsiniz. Tüm çerezlerin kullanımına ve üçüncü taraf çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için "Tümünü Kabul et" e, zorunlu olmayan çerezleri reddetmek için "Tümünü Reddet"e tıklayabilir ya da çerezlere ilişkin tercihlerinizi Çerez Tercihleri seçeneğinden yönetebilirsiniz.