GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Gezinomi” veya “Şirket”) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini ve tur operatörlüğü hizmetlerini yerine getirirken kişisel verilerin güvenliği hususuna büyük hassasiyet göstermektedir. Gezinomi Veri Sorumlusu sıfatıyla, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’Kanun’’ veya ‘’KVKK’’) ve buna bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar’larına bağlı olarak emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.Kanun’un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yine Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlarıyla yayımlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yükümlülükleri öngörülerek düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına paralel olarak ilgili kişisel hususların gizli tutulması Gezinomi’ nin seyahat acenteliği çalışma prensipleri arasında yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilerinizi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziksel olarak, ofislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecraları ve benzeri diğer vasıtalarla şubelerimiz ve satış acentelerimiz aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, Gezinomi ofis ve şubelerini fiziken ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya Şirketimizin düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.Şirketimiz birimleri, çağrı merkezimiz ve web sitemiz tarafından toplanan, Gezinomi sisteminde muhafaza edilen ve kanunen izin verilen her şekilde işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak Gezinomi’ ye aittir.Satış acentelerimiz vasıtası ile Gezinomi ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız halinde ise elde edilen kişisel verilerinizin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin sorumluluk bu kişilere aittir.

2. Veri Sahipleri ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası; çalışan, stajyer, çalışan adayı, müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, dış hizmet sağlayıcı ve satış acentesi temsilcileri ile diğer 3. Kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır.Gezinomi tarafından işlenen kişisel veri kategorileri; Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pasaport Bilgileri, Vize İşlemleri İçin Gerekli Bilgiler, Finans Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Aile Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri ve Pazarlama Bilgileri şeklindedir. İşlenen kişisel veriler Gezinomi tarafından verilen hizmet veya ürüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Elde edilen Kişisel Veriler Gezinomi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında aşağıda düzenlenen ana amaçlar ve ona bağlı alt amaçlar dâhilinde işlenmektedir;

3.1. İnsan kaynakları politikası ve süreçlerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi kapsamında;

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• İş sözleşmelerinin yürütülmesi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi
• İç denetim /soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

3.2. Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması ve katılan kişilerin kayıtlarının tutulması
• Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
• Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

3.3. Kontrat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ürün ve hizmet satış süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve icra edilmesi kapsamında;

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Fiyatlandırma işlemlerinin yürütülmesi
• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
• Online taleplerin gerçekleştirilmesi
• Acentelerden gelen talepleri gerçekleştirilmesi ve alt acentelere teknik destek sağlama

3.4. Paket tur, ulaştırma, konaklama ve diğer turizm hizmetlerinin organize edilmesi kapsamında;

• Uçak bileti ve transfer işlemlerinin ayarlanması
• Yolculara seyahat sigortası yapılması
• Müşterilerin konaklayacağı otellerde rezervasyonlarının oluşturulması
• Rehberlik hizmetinin sağlanması
• Talep edilmesi durumunda vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi

3.5. Risk ve fırsat yönetimi süreçlerinin planlanması ile Şirket Kalite Politikasının uygulanması ve marka bilinirliği arttırma kapsamında;

• Devlet teşvik ve projelerinden faydalanmak
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini arttırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası

3.6. Çağrı kayıtlarının tutulması, sosyal medya ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

• Rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Hizmet satış sonrası destek işlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikâyetlerin takibi
• İptal ve değişiklikler ile iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

3.7. Şirket ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Şirket ve acentelerin ihtiyacı olan yazılım çözümlerini üretme ve geliştirme

3.8. Devlete beyan yükümlülüğü ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında;

• Faaliyetlerin 4857 Sayılı İş Kanunu,1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun yürütülmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

3.9. 6331 Sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi kapsamında;

• Çalışanların sağlık durumlarının yürütecekleri işin niteliğine ve sektöre uygunluğunun değerlendirilmesi ve rıza vermeleri halinde tespit edilen sağlık durumuna göre uygun pozisyon değişiklerinin yapılması
• Meslek hastalığı tespiti ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
• Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması

4.Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kanun’un 5. Maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenebileceği durumlar:

4.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınması: Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Gezinomi reklam, kampanya, promosyon ve turlara ilişkin iletişime geçmek adına ad soyad, telefon numarası, e-posta bilgilerini açık rızaya dayanarak işlemektedir. Veri sahibi bu duyurulara ilişkin bildirim almak istemediği takdirde açık rızasını geri alma hakkına sahiptir.Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ise kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

4.2.Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

4.3.Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4.4.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

4.5.Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4.6.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

4.7.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4.8.Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Veri Sorumlusu öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

5.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kanun’un 6. Maddesinde sınırlı sayıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler, işbu Politikada belirtilen ilkeler ve Kurulun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı gereği Veri Sorumlusu tarafından alınması gereken yeterli önlemler ile gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilmektedir:

5.1.Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

5.2.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından:kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkı; 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur. Gezinomi Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kişisel verilerin niteliğine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler ile siber güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu konuda gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmakta olup olası bir veri ihlali durumunda en kısa süre dâhilinde ilgili birimlere haber verecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda sayılan koşullardan en az birinin var olması halinde Veri Sorumlusu, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aktarılabilir.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
• Veri Sorumlusunun veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Gezinomi seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerinizi kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde birlikte çalıştığımız ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dâhil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşabilir ve/veya kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir.

Gezinomi Kanun’un 8.ve 9. Maddelerinde yer alan ve yukarıda belirtilen şartlardan en az birinin varlığı halinde veya ilgili kişinin açık rızasını alarak, işbu Politikada belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere 3.kişilere aktarılabilmektedir;

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, (yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, devlet teşvik ve projelerinden faydalanmak ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla)

Dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna, (hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla)Sigorta şirketi, (sigortacılık işlemlerinin yürütülmesi amacıyla)

Tedarikçi, (otel rezervasyonu, bilet ve transfer işlemlerinin yürütülmesi amacıyla)Dış hizmet sağlayıcısı, (şirket faaliyetleri için gerekli hizmetlerin temin edilmesi amacıyla)

Anlaşmalı bankalar, (bankacılık işlemlerinin yürütülmesi amacıyla)Acentelere (acente sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla)

8.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

8.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi,https://www.gezinomi.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak,

- Islak imzalı bir nüshasını Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B/2 Muratpaşa – ANTALYA adresine şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

- Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle gezinomi@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@gezinomi.com adresimize göndererek Gezinomi’ ye iletebilirsiniz.

Başvuruda; ad soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir. (Örneğin kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilir.)

Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve ne geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak talebiniz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgiye Kanun’un Dördüncü Bölümünde belirtilen 13, 14 ve 15. maddelerinden ulaşabilirsiniz.

8.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

Gezinomi, Kanun’un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Unvanı:Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
Seyahat Acentesi Adı:Benim Hayalim Seyahat Turizm Acentesi
TÜRSAB Belge Numarası:A Grubu 9901
Ticaret Sicil No:91343 Antalya Tic. ve San. Odası
Vergi Dairesi:Antalya Kurumlar V.D.
Vergi No:0550572344
Adres:Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B/2 Muratpaşa- ANTALYA
Telefon:0850 466 77 44
Elektronik İletişim Adresi:info@gezinomi.com
Mersis No:0055 0572 3440 0016
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:gezinomi@hs03.kep.tr
Yetkili Denetim Mercii:Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği – TÜRSAB
İrtibat Kişisi:Mehmet BİLGİN
İletişim Bilgisi:m.bilgin@gezinomi.com

10. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

Bu Politika 8/01/2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gezinomi tarafından düzenlenerek 25.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren sürümü işbu Politika ’nın yürürlük tarihi ile güncellenmiştir. Gezinomi, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamaları ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Politika’ nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile https://www.gezinomi.com/ sitesinde yayımlanır.

Politika’ nın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak Gezinomi, Kanun’a uyum sürecine ilişkin tüm iş ve eylemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden irtibat kişisi sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Gezinomi yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

11. TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

11.1. Tanımlar

Kişisel veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Açık rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Veri sahibinin her zaman onayını geri alma hakkı vardır.Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. (İşbu Politika kapsamında ‘’Gezinomi’’)

İlgili kişi/Veri Sahibi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Anonim hâle getirme:Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur

Kurum:Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İrtibat Kişisi:Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.

11.2. Temel İlkeler

Gezinomi, uluslararası alanda GDPR, Türk hukukunda Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi: Veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alarak, veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özenle gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.
Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olma İlkesi: Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir. Gerektiğinde verilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi sağlanmaktadır.
Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme İlkesi: Kişisel veriler kesin, açık ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Gezinomi kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.
Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi: Veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutulmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.
Kişisel Verilerin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Gezinomi Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

EK:Süreç Bazlı Veri Saklama Sürelerine İlişkin Tablo

SÜREÇSAKLAMA SÜRESİ
İş Kanunu Kapsamında İşlenen Kişisel Verilerİş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşlenen Kişisel Verilerİş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl
Sözleşmesel İlişkilerin Yürütülmesi Kapsamındaİşlenen KişiselSözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl
Tedarikçilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
Müşterilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
Kurum İletişim Faaliyetleri Kapsamında İşlenenKişisel VerilerFaaliyetin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Ticari Elektronik Mail Onay KayıtlarıOnayın geri alındığı tarihten itibaren 3 Yıl
Silme Yok Etme Anonim Hale Getirme Kayıt Süreciİşlem tarihinden itibaren 3 yıl
Lokasyon Verileri1 yıl
Kamera Kayıtları1 ay
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları10 yıl
Etkinlik ve Organizasyonlarda Edinilen Görsel veİşitsel Kayıtlar10 yıl
İnternet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezler kullanılmaktadır. Reklam/pazarlama, performans/analitik çerezleri ise üçüncü taraf çerezler olup ancak açık rıza vermeniz halinde kullanılabilecektir. Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye "Çerez Aydınlatma Metni"nden ulaşabilirsiniz. Tüm çerezlerin kullanımına ve üçüncü taraf çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için "Tümünü Kabul et" e, zorunlu olmayan çerezleri reddetmek için "Tümünü Reddet"e tıklayabilir ya da çerezlere ilişkin tercihlerinizi Çerez Tercihleri seçeneğinden yönetebilirsiniz.